“4หน่วยงาน”ลงนามบันทึกข้อตกลง-ลดก๊าซเรือนกระจก

“4หน่วยงาน”ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “โครงการพัฒนาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านวิชาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” เมื่อวันที่ 24 ม.ค. ผู้บริหาร 4 หน่วยงาน คือ นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน นางประเสริฐกุล จามรมาน ผอ.องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.) รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “โครงการพัฒนาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านวิชาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านวิชาการในการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรของทุกฝ่าย ให้มีความพร้อมสำหรับการดำเนินงานตามแผนการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ระหว่างปี 2564-2573 และการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต หลังจากประเทศไทยยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกต่อสำนักเลขาธิการ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) จำนวน 2 ฉบับ คือ 1. ไทยมีเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจก ร้อยละ7-20 (24 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซค์ เทียบเท่า) ในภาคพลังงานและขนส่ง ภายในปี 63 และ 2. มีเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจก ร้อยละ 20-25 (111ล้านตันคาร์บอนไดออกไซค์ เทียบเท่า) ในทุกภาคส่วน ภายในปี 73 ดังนั้นไทยจึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจก ทั้งในส่วนของหน่วยงานระดับนโยบาย สู่ระดับการปฏิบัติ และสถาบันการศึกษา เพื่อต่อยอดการรับรู้และสร้างความเข้าใจเป็นวงกว้าง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews